Βιοχημικό

 

Στο Βιοχημικό τμήμα των εργαστηρίων Meganalysis διενεργούνται εξετάσεις κλινικής χημείας, οι ηλεκροφορήσεις, γίνεται η ανίχνευση των αιμοσφαιρινοπαθειών και υπολογίζονται τα επίπεδα φαρμάκων:

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΕΣ

 

-Κάλιο (Κ+)

 

Νάτριο (Να)

 

-Χλωριούχα (Cl)

 

-Ασβέστιο ολικό (Ca)

 

-Aσβέστιο ιονισμένο (Ca++)

 

-Φώσφορος (P)

 

-Μαγνήσιο (Μg)

 

-Διττανθρακικά (HCO3-)

 

-Κάλιο ούρων 24/ώρου (KU)

 

-Νάτριο ούρων 24/ώρου (ΝaU)

 

-Χλωριούχα ούρων 24/ώρου (ClU)

 

-Ασβέστιο ούρων 24/ώρου (CaU)

 

-Φωσφορικά ούρων 24/ώρου (UPH)

 

-Μαγνήσιο ούρων 24/ώρου (MgU)

 

 

 

ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

-Χαλκός (Cu)

 

-Χαλκός ούρων (CuU)

 

-Ψευδάργυρος (Zn)

 

-Ψευδάργυρος ούρων (ZnU)

 

-Μόλυβδος αίματος (Pb)

 

 

 

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

-Άζωτο ορού (Ν)

 

-Άζωτο ουρίας (ΒUN)

 

-Άζωτο ούρων 24/ώρου (UNU)

 

-Αμμωνία (NH3)

 

-Γαλακτικό οξύ (LAC)

 

-Γλυκόζη (GLC)

 

-Γλυκόζη ούρων 24/ώρου (GLCU)

 

-Καρνιτίνη ολική ορού (TC)

 

-Κιτρικό οξύ ούρων (CAU)

 

-Kρεατινίνη (Creatine)

 

-Κρεατινίνη ούρων 24/ώρου (CreatinineU)

 

-Κάθαρση κρεατινίνης (Clearance Creatinine)

 

-Μυοσφαιρίνη ορού (Myo)

 

-Oξαλικά ούρων 24/ώρου

 

-Ουρία (UN)

 

-Oυρία ούρων 24/ώρου (UNU)

 

-Κάθαρση ουρίας (Clearance UN)

 

-Ουρικό οξύ (UA)

 

-Χολερυθρίνη άμεση (DBIL)

 

-Χολερυθρίνη έμμεση (INBIL)

 

-Χολερυθρίνη ολική (TBIL)

 

 

 

EΝΖΥΜΑ

 

-Αλδολάση (ALD)

 

-Aλκαλική φωσφατάση (ALP)

 

-Οστικό κλάσμα αλκαλικής φωσφατάσης (BSAP)

 

-Αμινοπεπτιδάση λευκίνης (LAP)

 

-Aμυλάση ορού (AMS)

 

-Αμυλάση ούρων πρωινά ή συγκεκριμένου χρόνου συλογής ή 24/ώρου (AMSU)

 

-Αμυλάση παγκεατική (ΑMSp)

 

-Λιπάση (LIPA)

 

-Γλυκόζη-6-φωσφορική αφυδρογονάση (G-6-PD)

 

-Γαλακτική αφυδρογονάση (LDH)

 

-γ-Γλουταμινοτρανσφεράση (γ-GT)

 

-Γλουταμινική οξαλοξική τρανσαμινάση (SGOT)

 

-Γλουταμινική πυροσταφυλική Τρανσαμινάση (SGPT, ALT)

 

-Κινάση Κρεατινίνης (CPK, CK)

 

-Kινάση Κρεατινίνης ισοένζυμο (CK MB)

 

-5-Νουκλεοτιδάση (5-ΝU)

 

-Όξινη φωσφατάση (ACP)

 

-Προστατικό κλάσμα όξινης φωσφατάσης (ACPP)

 

-Ψευδοχοληνεστεράση ορού (SchE)

 

 

 

Kαρδιακοί δείκτες

 

-Μυοσφαιρίνη ορού (Myo)

 

-Oμοκυστείνη ορού (t Hcy)

 

-Τροπονινη Ι (cTnI)

 

-Τροπονίνη Τ (cTnT)

 

-C Aντιδρώσα πρωτείνη Ultra Sensitivity (CRPUL)

 

-Κινάση Κρεατινίνης (CPK, CK)

 

-Kινάση Κρεατινίνης ισοένζυμο (CK MB)

 

-Type Νatriuretic Peptide (ΒΝP)

 

-Αμινοτελικό άκρο του προπεπτιδίου του εγκεφαλικού νατριουρητικού πεπτιδίου (proBNP II)

 

 

 

EIΔΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ

 

-Αμυλοειδές Α (SSA)

 

-Α1-Αντιθρυψίνη (A1AT)

 

-α1-μικροσφαιρίνη (α1-Μ, ΗP)

 

-α1-μικροσφαιρίνη ούρων (α1-Μ, ΗPU)

 

-α1-όξινη γλυκοπρωτείνη (Α1GP)

 

-α2-Μακροσφαιρίνη (α2-Μ)

 

-Aλβουμίνη, Λευκωματίνες (ALB)

 

-Πρωτείνες ολικές (TP)

 

-γ-σφαιρίνες

 

-σφαιρίνες ολικές

 

-Λευκωματικό πηλίκο

 

-Προαλβουμίνη (PAB)

 

-Ανοσοσφαιρίνη G gG)

 

-Yποκλάσεις IgGgG1, ΙgG2, ΙgG3, ΙgG4)

 

-Ανοσοσφαιρίνη A gA)

 

-Ανοσοσφαιρίνη M gM)

 

-Ανοσοσφαιρίνη D gD)

 

-Ανοσοσφαιρίνη E gE)

 

-C Aντιδρώσα πρωτείνη (CRP ποιοτικό)

 

-C Aντιδρώσα πρωτείνη (CRP ποσοτικό)

 

-C Aντιδρώσα πρωτείνη Hight Sensitivity (CRP-HS)

 

-Απτοσφαιρίνες (HPT)

 

-Πρωτείνες ούρων (TPU)

 

-Πρωτείνη BenceJones  ούρα 24/ώρου

 

-Mικροαλβουμίνη ούρων (MALB)

 

-Σιδηροφυλλίνη (Τρανσφερίνη, TRF)

 

-β2-Μικροσφαιρίνη (β2-Μ)

 

-β2-Μικροσφαιρίνη ούρων (β2-Μ)

 

-Ιντελευκίνη-6 (IL6)

 

-Σερουλοπλασμίνη (CER)

 

-Συστατικό συμπληρώματος C3

 

-Συστατικό συμπληρώματος C4

 

umor Necrosis Factor-a (TNF-a)

 

-Φερριτίνη (FERR)

 

 

 

EΙΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 

-Βιταμίνη 12 (Β12)

 

-Ερυθροποιητίνη (EPO)

 

-Σιδηροδεσμευτική ικανότητα (TIBC)

 

-Σίδηρος (Fe)

 

-Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη

 

-Φυλλικό οξύ

 

 

 

 

 

ΆΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

 

-Μετατρεπτικό ένζυμο αγγειοτανσίνης (ACE)

 

-Cystacin C (Cys C)

 

 

 

ΛΙΠΙΔΙΑ ΚΑΙ ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΕΣ

 

-Αθηρωματικός δείκτης HDLC, LDLC

 

-Αθηρωματικός δείκτης HDLC, LDLC, Lp(a)

 

-Αθηρωματικός δείκτης TG, HDLC

 

-Αθηρωματικός δείκτης TCHO, LDLC

 

-Αθηρωματικός δείκτης APOB, APOA1

 

-Αποπολιπρωτείνη Α1 (APO A1)

 

-Αποπολιπρωτείνη Α2 (APO AII)

 

-Αποπολιπρωτείνη B (APO B)

 

-Αποπολιπρωτείνη B-100 (APO B-100)

 

-Αποπολιπρωτείνη CIII (APO CIII)

 

-Αποπολιπρωτείνη E (APO E)

 

-Eλεύθερα λιπαρά οξέα (FFA, NEFA)

 

-Λιπάση

 

-Λιπίδια ολικά

 

-Λιποπρωτείνη α  Lp (a)

 

-Λιποπρωτείνες-Φωσφολιπάσης Α2 Σύμπλοκο (PlAC, LpPLA 2)

 

-Τριγλυκερίδια (TG)

 

-Φωσφολιπίδια

 

-Φωσφολιπίδια HDL

 

-Φωσφολιπίδια LDL

 

-Φωσφολιπίδια VLDL

 

-Xoληστερόλη ολική (TCHO)

 

-Χοληστερόλη HDL (HDLC)

 

-Χοληστερόλη LDL (LDLC)

 

-Χοληστερόλη VLDL (VLDL-C)

 

 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΕΙΣ

 

-Ανοσοκαθήλωση (ΙFE)

 

-Aνοσοηλεκτροφόρηση ανοσοσφαιρινών

 

-Ανοσοσοηλεκτροφόρηση πρωτεινών ούρων (κ,λ)

 

-Ανοσοκαθήλωση πρωτεινών Bence-Jones

 

-Hλεκτροφόρηση πρωτεινών ορού

 

-Hλεκτροφόρηση πρωτεινών ούρων

 

-Hλεκτροφόρηση ισοενζύμων CPK

 

-Hλεκτροφόρηση ισοενζύμων LDH

 

-Hλεκτροφόρηση ισοενζύμων ALP

 

-Ηλεκτροφόρηση λιποπρωτεινών

 

 

 

ΕΠΙΠΕΔΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

 

-Αιθανόλη

 

-Αιθανόλη ούρων

 

-Αμιωδαρόνη (Agaron)

 

-Αμφεταμίνες

 

-Βαλπροικό οξύ (Depakene)

 

-Bανκομυκίνη (Vancomycin)

 

-Βενζοδιαζεπίνες

 

-Διγιτοξίνη (Lanoxin, Digoxin)

 

-Θεοφυλλίνη, Αμινοφυλλίνη (Theo)

 

-Kαρβαμαζεπίνη (Tegretol)

 

-Λίθιο (Li)

 

 

ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

 

-α-εμβρυική σφαιρίνη (α-FP)

 

-Βλεννομιμητικό καρκινικό αντιγόνο (MCA)

 

-Δείκτης νεοπλάσματος πλακώδους τύπου (SCC)

 

-Ειδική νευρωνική ενολάση (NSE)

 

-Ca 125

 

-Ca 15-3

 

-Ca 19-9

 

-Ca 50

 

-Tag-72

 

-Cyfra 21-1

 

-Πεπτίδιο C

 

-Πολυπεπτιδικό αντιγόνο ιστών (TPA)

 

-CEA

 

-Eιδικό προστατικό αντιγόνο (PSA)

 

-Ελεύθερο προστατικό αντιγόνο (fPSA)

 

-5-Υδρόξυ-ινδολο-οξεικό οξύ

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες και για πιο εξειδικευμένες εξετάσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα εργαστήρια Meganalysisστο τηλέφωνο 2102222813.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΓΑΛΑΤΣΙ: Λεωφόρος Βεϊκου 19

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΚΥΨΕΛΗ: Πλατεία Κανάρη 15

Ακολουθήστε μας

Τα Διαγνωστικά Εργαστήρια Γαλατσίου & Κυψέλης λειτουργούν διαχρονικά με αγάπη για την υγεία και τον άνθρωπο και με σύμμαχο την επιστημονική ιατρική κατάρτιση και τη σύγχρονη τεχνολογία διαθέτουν την εμπειρία που στοχεύει στην ακρίβεια της διάγνωσης και την αξιοπιστία του αποτελέσματος.

Διαγνωστικό Test Covid-19

Αξιόπιστα και με ασφάλεια από το σπίτι σας

Θέλετε να μάθετε άμεσα, αξιόπιστα και από την ασφάλεια του σπιτιού σας αν νοσείτε από τον νέο κορωνοϊό COVID-19;

Συνεχίζοντας την περιήγηση στο meganalysis.gr, αποδέχεστε τη χρήση cookies.