Μοριακή Βιολογία

Οι μοριακές εξετάσεις αφορούν την εύρεση των παθολογικών παραγόντων που μπορεί να εμπλέκονται σε αιματολογικές και γενετικές παθήσεις, μεταβολικά νοσήματα, σε  καταστάσεις υπογονιμότητας, σε αποβολές, σε καρκινικές παθήσεις.

Mε τις τεχνικές της Μοριακής βιολογίας μπορεί να επιτευχθεί η ανίχνευση στελεχών ιών και μικροοργανισμών που αποτελούν αιτία λοιμώξεων.

Στο εργαστήριο της Μοριακής Βιολογίας εκτελούμε ένα μεγάλο αριθμό μοριακών εξετάσεων με σκοπό την ταυτοποίηση του γενετικού αιτίου μιας νόσου με μοναδικό σκοπό να βοηθήσουμε στην έγκαιρη διάγνωση  και θεραπεία των ασθενών μας.

Στο εργαστήριο μας εκτελείται και η διάγνωση του κορωνοϊού SARS-CoV-2  Covid 19 με την μέθοδο Real time PCR.

 

Μερικές από τις μοριακές εξετάσεις που διενεργούνται  είναι οι παρακάτω:

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 • Μοριακή ανάλυση αιμοσφαιρινοπαθειών (α-αλυσίδα)

 • Μοριακή ανάλυση αιμοσφαιρινοπαθειών (β-αλυσίδα)

 • Μοριακή ανάλυση μεταλλάξεων κυστικής ίνωσης (50 μεταλλάξεις) Με Sequencing

 • Μοριακή ανάλυση μεταλλάξεων κυστικής ίνωσης (Μετάλλαξη delF508)

 • Μοριακή ανάλυση μετάλλαξης αμφοτερόπλευρης κώφωσης (35delG)

 • Αιμοχρωμάτωση Α (12 Μεταλλάξεις)

 • Μεσογειακός πυρετός (12 Μεταλλάξεις)

 • Μικροελλείψεις Υ χρωμοσώματος

 • Μοριακή ανίχνευση χρωμοσωμικής έλλειψης 4q12 (FIP1L1/PDGFRα)
 • Μοριακή διερεύνηση κλωνικότητας β-λεμφικών πληθυσμών
 • Διερεύνηση κλωνικότητας υποδοχέα Τ-λεμφοκυττάρων (TCR β,γ,δ)
 • Διερεύνηση κλωνικότητας υποδοχέα Τ-λεμφοκυττάρων-β
 • Διερεύνηση κλωνικότητας υποδοχέα Τ-λεμφοκυττάρων-γ
 • Διερεύνηση κλωνικότητας υποδοχέα Τ-λεμφοκυττάρων-δ
 • Μοριακή διερεύνηση κλωνικότητας IgH
 • Μοριακή ανίχνευση χρωμοσωμικής μετάθεσης t(11;22)(q24;q12) (EWS/FL1)
 • Μοριακή ανίχνευση χρωμοσωμικής μετάθεσης t(21;22) (EWS/ERG)
 • Μοριακή ανίχνευση χρωμοσωμικής μετάθεσης t(11;22)(p13;q12) (EWS/WT1)
 • Μοριακή ανίχνευση χρωμοσωμικής μετάθεσης t(X;18) (SYT/SSX)
 • Μοριακή ανίχνευση χρωμοσωμικής μετάθεσης t(2;13)(q35;q14) (PAX3/FKHR)
 • Μοριακή ανίχνευση χρωμοσωμικής μετάθεσης t(1;13)(p36;q14) (PAX7/FKHR)
 • Μοριακή ανίχνευση μεταλλάξεων cKIT (exons 9, 11, 13, 17)
 • Μοριακή ανίχνευση/ποσοτικοποίηση οιστογονικού υποδοχέα –α
 • Μοριακή ανίχνευση/ποσοτικοποίηση οιστογονικού υποδοχέα –β
 • Μοριακή ανίχνευση/ποσοτικοποίηση προγεστερονικού υποδοχέα
 • Μοριακή ανίχνευση έλλειψης του γονιδίου GSTT 1 τρανσφεράσης γλουταθειόνης T
 • Μοριακή ανίχνευση έλλειψης του γονιδίου GSTM 1 τρανσφεράσης γλουταθειόνης
 • Μοριακή ανίχνευση χρωμοσωμικής μετάθεσης t(2;5) (NPM/ALK)
 • Μοριακή ανίχνευση χρωμοσωμικής μετάθεσης t(1;2) (TPM3/ALK)
 • Μοριακή ανίχνευση χρωμοσωμικής μετάθεσης t(2;3) (TFG/ALK)
 • Μοριακή ανίχνευση αναστροφής χρωμοσώματος 2 (ATIC/ALK)
 • Μοριακή ανίχνευση μεταλλάξεων k-Ras (10 μεταλλάξεις, exons 12, 13)
 • Μοριακή ανίχνευση μετάλλαξης BRAF (V600E)
 • Μοριακός έλεγχος εύθραστου Χ
 • Γονιδιακός έλεγχος EGFR (ΕΞΩΝΙΑ 18-23)
 • Μοριακή ανίχνευση έκφρασης τελομεράσης
 • Μοριακή ανίχνευση χρωμοσωμικής μετάθεσης t(15;17) (PML-RARa)
 • Μοριακή ανίχνευση/ποσοτικοποίηση t(9;22) (BCR/ABL) (
 • Μοριακή ανίχνευση χρωμοσωμικής μετάθεσης t(8;21) (AML1/ETO)
 • Μοριακή ανίχνευση αναστροφής χρωμοσώματος 16 (CBFb/MYH11)
 • Μοριακή ανίχνευση χρωμοσωμικής μετάθεσης t(4;11) (MLL/AF4)
 • Μοριακή ανίχνευση χρωμοσωμικής μετάθεσης t(12;21) (TEL/AML1
 • Μοριακή ανίχνευση χρωμοσωμικής μετάθεσης t(1;22) (OTT/MAL)
 • Μοριακή ανίχνευση μετάλλαξης JAK2 (V617F
 • Μοριακή ανίχνευση χρωμοσωμικής μετάθεσης t(11;14) (BCL1/IgH)
 • Μοριακή ανίχνευση μετάλλαξης BCL-2
 • Μοριακή διερεύνηση λευχαιμίας (Συνιστάται πρόσφατη αιμοληψία)
 • Ανίχνευση/ποσοτικοποίηση μεταλλάξεων Α, Β, D ΤΟΥ m-RNA ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ NPM1 (Νουκλεοφωσμίνη)
 • Μοριακή ανίχνευση μεταλλάξεων γονιδίου FLT-3 (ITDs, TDK)
 • Μοριακή ανίχνευση μετάλλαξης παράγοντα-V (V-LEIDEN)
 • Μοριακή ανίχνευση μετάλλαξης παράγοντα-V (R2 H1299A)
 • Μοριακή ανίχνευση μετάλλαξης προθρομβίνης (Παράγοντας ΙΙ-G20210A)
 • Παράγοντας XIII (Μετάλλαξη V34L
 • Μοριακή ανίχνευση μετάλλαξης ομοκυστεϊναιμίας (MTHFR)
 • Μοριακή ανίχνευση μετάλλαξης ομοκυστεϊναιμίας (MTHFR, Α1298C)
 • Μοριακή ανίχνευση μετάλλαξης αναστολέα ενεργοποιημένου πλασμινογόνου (PAI-1)
 • Μοριακή ανίχνευση πολυμορφισμού γλυκοπρωτεΐνης GPIa
 • Ινωδογόνο-β (Μετάλλαξη –455 G>A
 • Πολυμορφισμοί του υποδοχέα της ενδοθηλιακής πρωτεΐνης C (G4678C A1, Α4600G
 • Μοριακή ανίχνευση πολυμορφισμού απολιποπρωτεΐνης E (APO E)
 • Απολιποπρωτεΐνη Β (Μετάλλαξη R3500Q)
 • Μοριακή ανίχνευση μετάλλαξης μετατρεπτικού ενζύμου αγγειοτενσίνης (ACE, I/D)
 • Πολυμορφισμός 786 T>C της συνθετάσης οξειδίου του αζώτου των ενδοθηλίων
 • Πολυμορφισμός 894 G>Τ (Glu298Asp) συνθετάσης οξειδίου του αζώτου των ενδοθηλίων
 • Πολυμορφισμός υποκινητή (θέσεις 2405 και 2418) πρωτεΐνης C
 • Ανίχνευση μετάλλαξης α1-Αντιθρυψίνης (α1-ΑΤ)
 • Μοριακή ανίχνευση μετάλλαξης θρομβοποητίνη (TPO)
 • -Μοριακή ανίχνευση ανθεκτικότητας στην κλαπιδογρέλη (PLAVIX
 • Μοριακή ανίχνευση μετάλλαξης cMPL (ser505
 • Ανίχνευση αλληλομορφών του γονιδίου της μεθυλοτρανσφεράσης της θειοπουρίνης (TPMT) – Ευαισθησία στην αζαθειοπρίνη
 • Ανίχνευση πολυμορφισμού AS680Serτου υποδοχέα της FSH
 • Μοριακή τυποποίηση HLA-A
 • Μοριακή τυποποίηση HLA-B
 • Μοριακή τυποποίηση HLA-C
 • Μοριακή τυποποίηση HLA-DR
 • Μοριακή τυποποίηση HLA-DQ
 • Mοριακή ανίχνευση Ηπατιτίδας Β
 • Μοριακή ανίχνευση Ηπατίτιδας C
 • Moριακή ανίχνευση HIV
 • Τεστ Πατρότητας/Μητρότητας
 • Τεστ βιολογικής συγγένειας

Για περισσότερες πληροφορίες και για πιο εξειδικευμένες εξετάσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα εργαστήρια Meganalysis, στο τηλέφωνο 2102222813.

 

 

 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΓΑΛΑΤΣΙ: Λεωφόρος Βεϊκου 19

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΚΥΨΕΛΗ: Πλατεία Κανάρη 15

Ακολουθήστε μας

Τα Διαγνωστικά Εργαστήρια Γαλατσίου & Κυψέλης λειτουργούν διαχρονικά με αγάπη για την υγεία και τον άνθρωπο και με σύμμαχο την επιστημονική ιατρική κατάρτιση και τη σύγχρονη τεχνολογία διαθέτουν την εμπειρία που στοχεύει στην ακρίβεια της διάγνωσης και την αξιοπιστία του αποτελέσματος.

Συνεχίζοντας την περιήγηση στο meganalysis.gr, αποδέχεστε τη χρήση cookies.