Προγεννητικός Έλεγχος

ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  (ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑΚΕΤΟΥ 120 ΕΥΡΩ)

 • Γενική αίματος
 • Γενική ούρων
 • Σάκχαρο
 • Ουρία
 • Κρεατινίνη
 • Σίδηρος
 • Ομάδα αίματος
 • Rhesus αίματος
 • Ηλεκτροφόρηση Αιμοσφαιρίνης
 • Αντισώματα για τοξόπλασμα (TOXO G-M)
 • Αντισώματα για Ερυθρά (Rubella G-M)
 • Αντισώματα κυτταρομεγαλοιού (CMV G-M)
 • Λιστέρια
 • HCV (Ηπατίτιδα C)
 • VDRL
 • HIV I-II
 • HBsAG (Ηπατίτιδα Β)
 • Μυκόπλασμα ( Mycoplasma Hominis )
 • Ουρεάπλασμα ( Ureaplasma Urealyticum )
 • Καλλιέργεια κολπικού (Αερόβια-Αναερόβια, Μυκόπλασμα-Ουρεόπλασμα)